Regulamin sklepu

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 6 maja 2022r

§ 1 Definicje

 1. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą;
 2. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Umowa sprzedaży– umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktów;
 4. Produkt – produkty, które Kupujący może nabyć poprzez Formularz zamówienia w Sklepie;
 5. Produktelektroniczny – treści cyfrowe, które Kupujący może nabyć poprzez Formularz zamówienia w Sklepie;
 6. Produktfizyczny – produkty z wyłączeniem treści cyfrowych, które Kupujący może nabyć poprzez Formularz zamówienia w Sklepie;
 7. Formularz zamówienia– formularz dostępny na Portalu internetowym umożliwiający dokonanie zakupu Produktu;
 8. Sklep– sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.voskastudio.pl;
 9. Sprzedawca– Voska Studio, której właścicielem jest Joanna Klupś prowadząca działalność gospodarczą Voska Studio Kreatywne Joanna Klupś, z siedzibą pod adresem: ul. Witosa 38, 62-050 Dymaczewo Nowe, NIP 7773209585;
 10. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.voskastudio.pl/regulamin/.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Kupującego w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z Portalu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Kupujący korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych i Produktów fizycznych opisanych na stronach Sklepu.
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 9. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  (a) dostęp do Internetu,
  (b) standardowy system operacyjny,
  (c) standardowa przeglądarka internetowa,
  (d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 10. Do korzystania z Produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  (a) dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny,
  (b) standardowa przeglądarka internetowa,
  (c) standardowa przeglądarka plików PDF,
  (d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 12. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są podane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami końcowymi. Sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT, w związku z czym Kupujący za zakupiony Produkt otrzyma fakturę bez naliczonego podatku VAT.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych w postaci treści cyfrowych oraz Produktów fizycznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
 2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie Produktó zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres emailkontakt@voskastudio.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email kontakt@voskastudio.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient lub jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto podczas procesu składania zamówienia lub wypełniając samodzielnie formularza rejestracji konta dostępny w Sklepie.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka Produktów. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Produktów.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność online, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Jeśli Kupujący w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie dokona zapłaty, zmówienie zostanie anulowane przez Sprzedającego.
 6. W Formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy podane dane budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany za pomocą wiadomości email o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, zmówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§ 5 Dostawa i płatność

 1. Dostawa zakupionego Produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres email podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi po dokonaniu płatności przez Kupującego:
  (a) w przypadku gotowej identyfikacji wizualnej oraz logo – w ciągu 5 dni roboczych,
  (b) w przypadku pozostałych produktów – w ciągu 72 godzin.
 2. Dostawa zakupionego Produktu fizycznego nastąpi poprzez wybraną metodę dostawy przez Kupującego na adres dostawy podany w formularzu zamówienia w ciągu określonej ilości dni roboczych podanych przez danego przewoźnika.
 3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 4. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez Tpay Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.
 5. Kupujący za zakupione Produkty otrzyma fakturę, która zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres email podany w Formularzu zamówienia.

§ 6 Treści cyfrowe

Dostawa zakupionego Produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego lub folderu zawierającego produkt. Dostawa nastąpi po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu określonej w §5 ust. 1 ilości dni, zależnej od danego Produktu elektronicznego.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący ma prawo do odstąpienia umowy sprzedaży w przypadku Produktów fizycznych w ciągu 14 dni. Kupujący powinien zgłosić chęć zwrotu Produktu fizycznego na adres mailowy Sklepu: kontakt@voskastudio.pl. Zwracany Produkt fizyczny musi pozostać w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu. Kupujący zwraca Produkt fizyczny na własny koszt na adres Sklepu: Voska Studio Kreatywne ul. Wincentego Witosa 38, 62-050 Dymaczewo Nowe. Sklep nie przyjmuje zwrotów od firm.

§ 8 Wady i odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym Umowa sprzedaży, uprawnia Kupującego do rozporządzania Produktem bez ograniczeń terytorialnych, bez ograniczeń czasowych na polach eksploatacji
  w następującym zakresie:
  (a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części Produktu, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Produktu lub jego części – wytwarzanie każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  (b) wprowadzanie Produktu do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego w całości lub w części, lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
  (c) stosowanie, uruchamianie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu oraz uzyskiwanie dostępu do Produktu,
  (d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym elektroniczne udostępnianie na żądanie, w szczególności rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, niezależnie od metody połączenia tych sieci,
  (e) publiczne wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie Produktu,
  (f) przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian lub przeróbek w Produkcie.
 4. Kupujący jest uprawniony do eksploatacji Produktu wyłącznie na swoje potrzeby lub spółek powiązanych, nie jest uprawniony do odpłatnej dystrybucji, sprzedaży lub innego komercyjnego rozpowszechniania Produktu na rzecz podmiotów trzecich w oryginalnej postaci lub w formie zależnej (modyfikacje).
 5. Kupujący akceptuje, iż Sprzedający ma prawo do sprzedaży Produktu na większą skalę i nie będzie miał w przyszłości żadnych roszczeń wobec Sprzedającego oraz pozostałych Kupujących.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  (a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy, 
  (b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  (c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

Przetwarzanie danych osobowych oraz polityka cookies zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://voskastudio.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.